Terms & Conditions

Đại Học Bôn Ba là blog phi lợi nhuận được mở ra nhằm mục đích chia sẻ tài liệu học tập, nghiên cứu khoa học, công nghệ, máy tính.

Các bài viết được thành viên đóng góp.

Mọi sao chép nội dung từ website này đều phải có được sự cho phép từ Bôn Ba University

Một khi sử dụng website này, bạn đã đồng ký mọi điều khoản của chúng tôi.