Các phím tắt trên máy Macbook

Các phím tắt shortcut trên MacOS, macbook bạn nên biết

Các phím tắt trên máy Macbook

Phím tắt

Mô tả

Command-X

Cắt mục được chọn và sao chép vào Bảng nhớ tạm.

Command-C

Sao chép mục được chọn vào Bảng nhớ tạm.

Command-V

Dán nội dung của Bảng nhớ tạm vào tài liệu hoặc ứng dụng hiện tại.

Command-Z

Hoàn tác lệnh trước đó. Nhấn Command-Shift-Z để làm lại.

Command-A

Chọn tất cả các mục.

Command-F

Mở cửa sổ Tìm hoặc tìm các mục trong một tài liệu.

Command-G

Tìm trường hợp tiếp theo của mục mà bạn đang tìm kiếm. Nhấn Command-Shift-G để tìm trường hợp trước đó.

Command-H

Ẩn các cửa sổ của ứng dụng ở phía trước. Nhấn Command-Option-H để xem ứng dụng ở phía trước nhưng ẩn tất cả các ứng dụng khác.

Command-M

Thu nhỏ cửa sổ phía trước về Dock. Nhấn Command-Option-M để thu nhỏ tất cả các cửa sổ của ứng dụng ở phía trước.

Command-N

Mở một tài liệu hoặc cửa sổ mới.

Command-O

Mở mục được chọn hoặc mở một hộp thoại để chọn tệp sẽ mở.

Command-P

In tài liệu hiện tại.

Command-S

Lưu tài liệu hiện tại.

Command-W

Đóng cửa sổ ở phía trước. Nhấn Command-Option-W để đóng tất cả các cửa sổ của ứng dụng.

Command-Q

Thoát ứng dụng hiện tại.

Command-Option-Esc

Chọn một ứng dụng để Bắt buộc thoát.

Command-Tab

Chuyển sang ứng dụng được sử dụng gần đây nhất tiếp theo trong số các ứng dụng đang mở của bạn.

Command-Shift-5

Mở tiện ích Ảnh màn hình. Bạn cũng có thể chụp ảnh màn hình bằng các phím tắt sau:

  • Nhấn Command-Shift-3 để chụp ảnh màn hình của toàn bộ màn hình.

  • Nhấn Command-Shift-4 để chụp ảnh màn hình khu vực được chọn của màn hình.

 

Command + B Chữ đậm
Command + I Chữ nghiêng
Command + U Chữ gạch chân
Command + Space bar Show or hide the Spotlight search field (if multiple languages are installed, may rotate through enabled script systems)
Control + A Move to beginning of line/paragraph
Control + B Move one character backward
Control + D Delete the character in front of the cursor
Control + E Move to end of line/paragraph
Control + F Move one character forward
Control + H Delete the character behind the cursor
Control + K Delete from the character in front of the cursor to the end of the line/paragraph
Control + L Center the cursor/selection in the visible area
Control + N Move down one line
Control + O Insert a new line after the cursor
Control + P Move up one line
Control + T Transpose the character behind the cursor and the character in front of the cursor
Control + V Move down one page
Option + Delete Delete all words on a line to the left of the cursor
Command + Option + Space bar Show the Spotlight search results window (if multiple languages are installed, may rotate through keyboard layouts and input methods within a script)
Command + Tab Move forward to the next most recently-used application in a list of open applications
Command + Shift + Tab Move backward through a list of open applications (sorted by recent use)
Shift + Tab Navigate through controls in a reverse direction
Control + Tab Move focus to the next grouping of controls in a dialog or the next table (when Tab moves to the next cell)
Shift + Control + Tab Move focus to the previous grouping of controls
Command + Esc Open Front Row (if installed)
Option + Media Eject (⏏) Eject from secondary optical media drive (if one is installed)
Fn + Delete Forward Delete (on a portable Mac’s built-in keyboard)
Control + F3 Show the open windows for the currently active app, plus recently opened documents for that app
F3 Open Mission Control
Command + F3 Hide or show all open windows
F4 Show Launchpad
Command + Accent (`) Activate the next open window in the frontmost application
Command + Shift + Accent (`) Activate the previous open window in the frontmost application
Command + Option + Accent (`) Move focus to the window drawer
Command + Shift + [ Left-align a selection
Command + Shift + ] Right-align a selection
Command + Shift + Center-align a selection
Command + Shift + Colon (:) Display the Spelling window
Command + Semicolon (;) Find misspelled words in the document
Command + Option + Control + Comma (,) Decrease screen contrast
Command + Option + Control + Period (.) Increase screen contrast
Command + Option + / Turn font smoothing on or off
Command + Shift + = Increase the size of the selected item
Command + Minus (-) Decrease the size of the selected item
Command + Shift + 3 Capture the screen to a file
Command + Shift + Control + 3 Capture the screen to the Clipboard
Command + Shift + 4 Capture a selection to a file
Command + Shift + Control + 4 Capture a selection to the Clipboard
Command + A Highlight every item in a document or window, or all characters in a text field
Command + C Copy the selected data to the Clipboard
Command + Shift + C Display the Colors window
Command + Option + C Copy the style of the selected text
Command + Control + C Copy the formatting settings of the selected item and store on the Clipboard
Command + Option + D Show or hide the Dock
Command + Control + D Display the definition of the selected word in the Dictionary application
Command + D Selects the Desktop folder in Open and Save dialogs
or
Selects “Don’t Save” in dialogs that contain a Don’t Save button, in MacOS X v10.6.8 and earlier
Command + Delete Selects “Don’t Save” in dialogs that contain a Don’t Save button
Command + E Copy the selection for use with the Find function (Command + F)
Command + F Open a Find window
Command + G Find the next occurrence of the selection
Command + Shift + G Find the previous occurrence of the selection
Command + J Scroll to a selection
Command + N Create a new document in the frontmost application
Command + O Display a dialog for choosing a document to open in the frontmost application
Command + P Display the Print dialog
Command + Shift + P Display a dialog for specifying printing parameters (Page Setup)
Command + Q Quit the frontmost application
Command + S Save the active document
Command + Shift + S Display the Save As dialog
or
Duplicate the document and open the Save dialog
Command + T Display the Fonts window
Command + Option + T Show or hide a toolbar
Command + V Paste the Clipboard contents at the insertion point
Command + Option + V Apply the style of one object to the selected object (Paste Style)
Command + Shift + Option + V Apply the style of the surrounding text to the inserted object (Paste and Match Style)
Command + Control + V Apply formatting settings to the selected object (Paste Ruler Command)
Control + Right Arrow Move focus to another value or cell within a view, such as a table
Control + Left Arrow Move focus to another value or cell within a view, such as a table
Control + Down Arrow Move focus to another value or cell within a view, such as a table
Control + Up Arrow Move focus to another value or cell within a view, such as a table
Command + Right Arrow Move the text insertion point to the end of the current line
Command + Left Arrow Move the text insertion point to the beginning of the current line
Command + Down Arrow Move the text insertion point to the end of the document
Command + Up Arrow Move the text insertion point to the beginning of the document
Option + Right Arrow Move the text insertion point to the end of the next word
Option + Left Arrow Move the text insertion point to the beginning of the previous word
Command + Shift + Right Arrow Select text between the insertion point and the end of the current line
Command + Shift + Left Arrow Select text between the insertion point and the beginning of the current line
Shift + Right Arrow Extend text selection one character to the right
Shift + Left Arrow Extend text selection one character to the left
Command + Shift + Up Arrow Select text between the insertion point and the beginning of the document
Command + Shift + Down Arrow Select text between the insertion point and the end of the document
Shift + Up Arrow Extend text selection to the line above, to the nearest character boundary at the same horizontal location
Shift + Down Arrow Extend text selection to the line below, to the nearest character boundary at the same horizontal location
Shift + Option + Right Arrow Extend text selection to the end of the current word, then to the end of the following word if pressed again
Shift + Option + Left Arrow Extend text selection to the beginning of the current word, then to the beginning of the following word if pressed again
Shift + Option + Down Arrow Extend text selection to the end of the current paragraph, then to the end of the following paragraph if pressed again
Shift + Option + Up Arrow Extend text selection to the beginning of the current paragraph, then to the beginning of the following paragraph if pressed again
Control + Space bar Toggle between the current and previous input sources
Control + Option + Space bar Toggle through all enabled input sources
Command + Option + Esc Force Quit
Command + Shift + Option + Esc Force Quit the front-most application (Mac OS X v10.5 or later)
Command + [ Go backward in browser history
Command + ] Go forward in browser history