Tag: giải nghĩa

Công nghệ

CCCM là gì?

Giải nghĩa cụm từ công động mạng hay dùng: CCCM là gì và CCCM được dùng khi nào?

Công nghệ

LMAO là gì?

Giải nghĩa cụm từ công động mạng hay dùng: LMAO là gì và LMAO được dùng khi nào?

----------
----------
----------