Kinh tế vĩ mô là gì?

Kinh tế vĩ mô là gì?

Điều cần biết về kinh tế vĩ mô

Trường đại học Bôn Ba có nhận được câu hỏi từ 1 bạn khán giả hỏi về "Kinh tế vĩ mô là gì?" Vậy để trả lời thì nhà trường xin trả lời bạn như sau:

Thứ nhất, kinh tế học vĩ mô là một trong hai lĩnh vực chung nhất trong kinh tế học, chuyên nghiên cứu về hiệu suất, cấu trúc, hành vi và ra quyết định của toàn bộ nền kinh tế thế giới .

                     

Thứ hai, các nhà kinh tế vĩ mô nghiên cứu các chỉ số tổng hợp như GDP (bài sau mình sẽ giải thích chi tiết ), tỷ lệ thất nghiệp, thu nhập quốc dân, chỉ số giá cả và mối liên hệ giữa các ngành khác nhau của nền kinh tế để hiểu rõ hơn về toàn bộ nền kinh tế hoạt động như thế nào. Họ cũng phát triển các mô hình giải thích mối quan hệ giữa các yếu tố như thu nhập quốc dân, sản lượng, tiêu dùng, thất nghiệp, lạm phát, tiết kiệm, đầu tư, năng lượng, thương mại quốc tế và tài chính quốc tế .

Các lĩnh vực nghiên cứu kinh tế vĩ mô
Kinh tế vĩ mô là một lĩnh vực khá rộng, gồm hai lĩnh vực nghiên cứu cụ thể . Lĩnh vực đầu tiên là các yếu tố quyết định tăng trưởng kinh tế dài hạn , hoặc tăng thu nhập quốc dân. Lĩnh vực thứ hai liên quan đến nguyên nhân và hậu quả của biến động ngắn hạn trong thu nhập và việc làm quốc gia, còn được gọi là chu kỳ kinh doanh

     

Tăng trưởng kinh tế
Tăng trưởng kinh tế đề cập đến sự gia tăng sản xuất tổng hợp trong một nền kinh tế. Các nhà kinh tế vĩ mô cố gắng tìm hiểu các yếu tố thúc đẩy hoặc kìm hãm sự tăng trưởng kinh tế để hỗ trợ các chính sách kinh tế sẽ hỗ trợ sự phát triển, tiến bộ và tăng mức sống.

    

Chu kì kinh doanh
Áp dụng theo xu hướng tăng trưởng kinh tế vĩ mô dài hạn, mức độ và tỷ lệ thay đổi của các biến số kinh tế vĩ mô lớn như việc làm và sản lượng quốc gia trải qua các biến động thỉnh thoảng lên hoặc xuống, mở rộng và suy thoái, trong một hiện tượng được gọi là chu kỳ kinh doanh. Cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 là một ví dụ rõ ràng gần đây và cuộc Đại khủng hoảng những năm 1930 thực sự là động lực cho sự phát triển của hầu hết các lý thuyết kinh tế vĩ mô hiện đại.